Magistritöö seminar I

Teema: Informaalse teadmuse muutumine organisatsiooni teadmuseks ehk standardiks – ühe IT-ettevõtte näitel

Globaalne maailm on tehnoloogia päralt, ettevõtetes ja organisatsioonides on tähtsal kohal IKT vahendid. IKT vahendite kasutamine igapäevatöös on viinud  IT-sektori kiire arenemisele ja laienemisele. IT-ettevõtted ei saa teha viie ega isegi aastast tegevuskava, sest olukord turul muutub kuudega. Nad peavad olema paindlikud ja uue olukorraga kiirelt kohanema, et olla konkurentsis. Hetkel värbavad IT-ettevõtted inimesi iga kuu kümnele uuele töökohale. IT-turul on suur konkurents teadmiste ja oskuste pärast. IT-ettevõtte edukus sõltub kiirusest kasutaja ja turu vajadustele vastu tulla ja muutuda, selleks on vaja paindlikust ja pädevaid inimesi, kes on valmis konstantselt õppima, et pakkuda parimat teenust ja toodet.

IT-ettevõttesse on pidev õppimine organisatsiooni DNA-sse ehk organisatsiooni kultuuri sisse kirjutatud. Teame, et õppimine toimub üldiselt informaalselt ja lisa-produktina tööülesannete ja probleemide lahendamisel (Y. Fang et al., 2012). Antud organisatsioonide väljakutse on kontorite/osakondade jaotatus kahes või rohkemas asukohas. Virtuaalse koostöö eeliseks on erinevate ekspertiisi ja teadmistega inimeste kaasamine, kuid samas on probleemiks identifitseerida ja mõju kollektiivsele teadmuse ülekandmisele oma liikmetele (Y. Fang et al., 2012).

Käesoleva magistritöö „Informaalse teadmuse muutumine organisatsiooni teadmuseks ehk standardiks – ühe IT-ettevõtte näitel“ eesmärgiks on analüüsida XXX ettevõtte informaalse teadmuse muutumist ja praktikaid organisatsiooni teadmuseks Integrative model of scaling informal learning järgi (T. Ley et al., 2014). Autorile on oluline teha töö, mis toetab IT-ettevõtte eesmärke ja organisatsiooni kultuuri, et kiirelt reageerida turul toimuvatele muutustele, selleks loob ta analüüsi põhjal ettevõttele teadmusjuhtimis strateegia.

Töös kasutatakse teoreetilise viiteraamina Integrative model of scaling informal learning mudelit. Antud mudelisse on integreeritud kolm informaalse õppimise protsessi töökohal ja kuidas õppimine on toetatud tehnoloogiliste vahenditega. Informaalse õppimise protsessid on: (1) ülesande täitmine, reflektsioon and mõtestamine; (2) abi küsimine, juhendamine ja toetamine; ja (3) esile kerkiv (ilmuma) ja valmis kollektiivne teadmus (Ley et al., 2014).  Kasutan T. Ley ja teiste poolt välja töötatud mudelit, kuna see annab võimaluse informaalset õppimist organisatsioonis mõõta ja vaadelda tehnoloogiliste vahendite koosluse toetamise rolli õppimise protsessis.

Integrative model of scaling informal learning mudelit on kasutatud ehitus ettevõttes ja tervishoiuasutuses. See on esmakordne, kui antud mudelit kasutatakse IT-ettevõtte analüüsimisel. IT-ettevõtte eripära on agiilne juhtimine, mis tähendab, et tarkvara arendatakse 2-4 nädalaste etappidena ja lastakse kliendil koheselt testida. Agiilne arendus tähendab vajadust olla individuaalselt ja kollektiivselt paindlik ja kiiresti reageeriv kasutaja vajadustele.

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused:

  • Milliseid õppimise praktikad toimivad organisatsioonis xxx näitel?
  • Millised võimalused on informaalse teadmuse muutmiseks organisatsiooni teadmuseks?
  • Kuidas toetada õppimise praktikate kujundamist ja õppiva organisatsiooni toetamist?

Töö jaguneb kuueks peatükiks. Esimeses peatükis esitatakse kokkuvõte kirjanduse analüüsist, mille eesmärk on anda ülevaade õppimise praktikatest informaalse teadmuse muutmiseks organisatsiooni teadmuseks ja kuidas toetada õppimise praktikate kujundamist ja õppiva organisatsiooni toetamist. Teises peatükis kirjeldan kvantitatiivset metoodikat. Kolmas peatükk käsitleb XXX organisatsiooni õppimise praktikaid integrative model of scaling informal learning järgi. Neljandas peatükis kirjeldatakse XXX organisatsiooni teadmusjuhtimisstrateegia loomise disaini. Viies peatükk esitleb loodud teadmusjuhtimisstrateegiat XXX organisatsioonile. Kuuendas peatükis arutletakse integrative model of scaling informal learning võimaluste ja puuduste üle ning tuuakse välja edasised uurimisvõimalused.

Kasutatud kirjandus:

Ley et al., (2014). Scaling informal learning at the workplace: A model and four designs from a large-scale design-based research effort. British Journal of Educational Technology, Vol 45 No 6 2014, 1036-1048.

Miguel Jiménez et al., (2009). Challenges and Improvements in Distributed Software Development: A Systematic Review. Advances in Software Engineering, Volume 2009. http://www.hindawi.com/journals/ase/2009/710971/

Yulin Fang, Ron Chi-Wai Kwok & Andreas Schroeder (2012). Knowledge processes in virtual teams: consolidating the evidence. Behaviour & Information Technology, April 2012, 1-16.

Ware, J., Grantham, C., (2010). Managing a Remote Workforce: Proven Practices from Successful Leaders. Future of Work, 2010. http://thefutureofwork.net/assets/Managing_a_Remote_Workforce_Proven_Practices_from_Successful_Leaders.pdf